Předměty

5.září 2022  |   Co se učíme  |  

Český jazyk

V českém jazyce si žáci osvojují užívání svého rodné jazyka v jeho mluvené i písemné podobě. Výuka vytváří předpoklady k úspěšnému dorozumívání a správnému rozumění textů. Výuku čtení realizujeme metodou splývavého čtení – SFUMATO. Metoda Sfumato pracuje se zrakem, dechem, hlasem a sluchem a učí žáky číst nahlas. Každé písmeno, které dítě tvoří hlasem, má hlasitý projev se silným vnitřním nábojem. Je to metoda, která učí děti číst s porozuměním.

Do českého jazyka patří tyto oblast:

  • Komunikační a slohové výchovy
  • Jazykové Výchovy
  • Literární výchovy

Anglický jazyk

V tomto předmětu žáci získávají představu o komunikaci v cizím jazyce. Učí se slovní zásobu a základní komunikaci pro dorozumění. S anglickým jazykem se žáci seznamují hravou formou  s rodilým mluvčím Stevem a jeho kamarádkou Meggie. Výuka probíhá u nás od 1. třídy a je zaměřena hlavně na konverzaci.

Matematika

Matematika je u nás založena hlavně na aktivních činnostech, které posilují matematickou představivost. Snažíme se rozvíjet pozornost, vytrvalost, logické myšlení a podněcovat činnosti, které umožňují získávat matematické znalosti. Matematiku učíme podle metody prof. Hejného, která je založena na budování matematických schémat. Staví na vlastních zážitcích dítěte a podporuje jeho samostatné uvažování. Poznatky se rodí díky diskusi, dítě objevuje matematiku samo a s radostí.

Informatika

Tento předmět se zaměřuje na získávání základních dovedností při práci s výpočetní technikou. Učíme děti obsluhu i základy samostatné práce na PC. Informatika prolíná i jinými vyučovacími předměty.

Člověk a jeho svět

Tato vzdělávací oblast se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky a zdraví. Žák se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy, děje a jejich vzájemné vztahy a souvislosti. Získává všeobecný přehled o světě a učí se v něm orientovat. Do této oblasti patří předměty člověk a jeho svět (1.- 3. třída), vlastivěda a přírodověda (4. a 5. třída)

Etická výchova

Tento předmět je založen na systematickém osvojování sociálních dovedností u žáků především na základě zážitkové metody. Cílem je vést žáky ke způsobu chování, jehož výsledkem je osvojení si žádoucích sociálních dovedností. Etickou výchovu učíme v každém ročníku.

Výtvarná výchova

Dětí kreslí, malují a ztvárňují skutečnosti nebo své představy v nichž se projevuje dětská osobnost a chápání světa kolem nich. Je zaměřena na spontánnosti a bezprostřednosti dětského výtvarného projevu.

Pracovní činnosti

Tento předmět vede žáky k získávání pracovních dovedností. Je zaměřen na praktické činnosti s drobným materiálem, práce montážní a demontážní, pěstitelské práce a přípravu jednoduchých pokrmů.

Hudební výchova

Hudební výchova rozvíjí u žáků hudebnost a hudební schopnosti, které se následně projevují v jejich individuálních hudebních dovednostech a to rytmických, pěveckých, intonačních, instrumentálních, hudebně pohybových i poslechových. Těžištěm vzdělávání je zpěv a poslech hudby.

Tělesná výchova

Obsahem tohoto předmětu jsou činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností a činnosti podporující pohybové schopnosti žáků. Klasickou výuku zpestřujeme dalšími pohybovými aktivitami, jako jsou pohybové chvilky o přestávkách, pobyt v přírodě, plavání, bruslení, lyžování i turistika.

Soubory ke stažení

předměty.pdf Stáhnout
Úřední deska
Zveřejněno: 9.1.2023
Strategický plán ZŠ Vraclav
Zveřejněno: 26.8.2022
ŠVP PV _ MŠ Rybička
Zveřejněno: 31.1.2022
ŠVP - Veselá školička
Zveřejněno: 4.1.2022
Rozpočet ZŠ a MŠ 2022
Stránky tříd
Základní škola
1. třída
2. třída
3. třída
4. třída
5. třída
Mateřská škola
Berušky
Broučci
Žádná
Družina

Informace o škole

Základní informace

Název školy:Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí
Adresa:Vraclav 52, Vraclav, 56542
IČO:71008934
Ředitelka školy:Mgr. Pavlína Štanclová
E-mail:p.stanclova@zsvraclav.cz
Web:https://www.zsvraclav.cz
Datová schránka:9q7sven
Zřizovatel:

Telefonní kontakty

Základní škola:(+420) 465 482 115
Mateřská škola:(+420) 465 482 131
Školní družina:(+420) 468 003 228
Školní jídelna:(+420) 468 003 229
Kancelář ŠJ(+420) 468 003 276

Mapa